Regulamin

Regulamin Sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.karoseria.eu

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę RG Media.
Warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.karoseria.eu prowadzonym przez Bogusława Raatza działającego pod firmą RG Media w Białe Błota, ul. Hodowlana 45/1, 86-005 Białe Błota, NIP 9531637315, REGON 093133125. Firma przedsiębiorcy została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2018 roku.

———

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Adres do korespondencji: RG Media, ul. Hodowlana 45, 86-005 Białe Błota.
Adres poczty elektronicznej e-mail: redakcja@karoseria.eu

Słowniczek regulaminu:


Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( DZ.U nr 2002 r. Nr 144,90z.1204 ze zm.);

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem https://www.karoseria.eu , w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem internetu dokonywać zakupów towarów oferowanych przez sklep internetowy;

Sprzedawca; a w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawca – Bogusław Raatz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RG Media z z siedzibą w Białe Błota ul. Hodowlana 45. NIP 9531637315, Regon 093133125, adres poczty elektronicznej redakcja@karoseria.eu wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki;

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówień w Sklepie Internetowym, po ówczesnym utworzeniu osobistego Konta.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówień w Sklepie Internetowym.

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych zamówieniach;

Hasło – indywidualny, stworzony przez Usługobiorcę, kod składający się z cyfr lub liter lub znaków specjalnych umożliwiający zalogowanie się do indywidualnego konta;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa kupna-sprzedaży, dostarczona za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Baza sklepu internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w sklepie internetowym. W bazie przechowywane są również dane Klientów korzystających ze sklepu internetowego, służące do realizacji składanych przez nich zamówień;

Umowa kupna-sprzedaży – umowa w rozumieniu ustawy kodeks cywilny. Zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez RG Media;

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego;

Dostawca – jako dostawcę należy rozumieć przewoźnika w osobie Poczty Polskiej S.A. bądź dowolnej firmy kurierskiej.

———

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi:

 • Prowadzenie konta w sklepie internetowym,
 • Umożliwienie złożenia Zamówienia w sklepie internetowym poprzez właściwe wypełnienie formularza zamówienia.

———

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1 Odpłatność:

Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2 Okres, na jaki zawarta jest umowa:

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. 
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej, zwanej dalej newsletter, zawierana jest na czas nieoznaczony.
 Zamówienie uznaje się za złożone z chwilą jego zatwierdzenia z indywidualnego konta w sklepie internetowym.

3.3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Przeglądarka internetowa: Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer (od wersji 7.0). Przeglądarka powinna obsługiwać szyfrowaną transmisję danych (SSL) oraz obsługiwać skrypty Javascript. Włączona musi być również obsługa plików cookie.

3.4 Obowiązki Usługobiorcy:

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych osobowych.

3.5 Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:

Zagrożeniem dla usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone w celu wyrządzenia szkód, typu wirusy czy konie trojańskie. W celu uniknięcia powyższego zagrożenia ważne jest aby, na komputerze podłączonym do internetu był zainstalowany i stale aktualizowany program antywirusowy.

3.6 Informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca

Sklep internetowy informuje o wprowadzaniu danych, niebędących składnikami treści usług świadczonych drogą elektroniczną do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Informacja o rodzaju, celu i funkcji danych wprowadzanych do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Usługobiorca, znajduje się na stronie sklepu internetowego pod następującym adresem: Polityka Prywatności.

———

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1 Zasady zamawiania:

W celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia. Aby złożyć zamówienie należy dokonać na stronie internetowej sklepu rejestracji, korzystając z zamieszczonego formularza, w którym Klient podaje swoje dane osobowe. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia. Klient ma możliwość zmiany, korygowania oraz anulowania złożonego i potwierdzonego zamówienia, wysyłając e-mail na adres redakcja@karoseria.eu nie później niż 6 godzin od jego złożenia. Nie dotyczy to zamówień już wysłanych, zrealizowanych. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach od 8 do 16.

4.2 Ceny:

Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Informacje o podanych cenach obowiązują w chwili składania zamówienia do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegną zmianie. Oferta jest ważna do wyczerpania się zapasów.

4.3 Towary:

Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.
Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu, odnoszące się do towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

4.4 Faktury:

Na życzenie Klienta Sprzedający wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia, podając jednocześnie dane niezbędne do wystawienia faktury.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla Klientów z terytorium Wspólnoty sprzedaż wysyłkowa w każdym przypadku musi być potwierdzona fakturą.

———

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1 Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności:

 • płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Klienta tej formy płatności numer rachunku bankowego Sprzedawcy zostanie przesłany na adres e-mail Klienta podany w zamówieniu.

———

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1 Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej GLS. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówień.

6.2 Zamówione towary wysyłane są w terminie do 24 h roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie lub wybrania opcji za pobraniem. Termin doręczenia Kupującemu przesyłki przez firmę kurierską wynosi od 1 do 3 dni roboczych, od momentu nadania paczki.

6.3 Koszt przesyłki kurierskiej GLS przy wpłacie na konto bankowe – 14 zł, za pobraniem (płatne przy odbiorze) – 17 zł (niezależnie od ilości zamówionych par i ich wagi). Koszt przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej przy wpłacie na konto bankowe – 12 zł, za pobraniem (płatne przy odbiorze) – 15 zł.

6.4 W przypadku czasowego braku określonego towaru termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. 
W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą elektroniczną o zaistniałym fakcie oraz o najbliższym możliwym terminie realizacji tego zamówienia. Klientowi w przypadku powyższej sytuacji przysługuje prawo do wycofania złożonego zamówienia.

———

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7.1 Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

7.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej zawarta na czas nie oznaczony, o charakterze ciągłym (np. prowadzenie konta w sklepie internetowym, Newsletter). Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@karoseria.eu lub też pisemnie na adres: RG Media, ul. Hodowlana 45, 86-005 Białe Błota. Umowa w takim wypadku ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu. Termin 7 dniowy stanowi okres wypowiedzenia.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

———

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1 Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży:

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone w szczególności ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827).
W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania towaru.
Zawiadomienia o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@karoseria.eu lub też pisemnie na adres: RG Media, ul. Hodowlana 45, 86-005 Białe Błota.
Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności produktu z umową należy go dostarczyć na adres: RG Media, ul. Hodowlana 45, 86-005 Białe Błota.
Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego i zakupionego towaru oraz wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
Jednocześnie Sprzedawca informuje, iż towary objęte są roczną gwarancją na wady ukryte.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

8.2 Wymiana towarów:

Wszystkie zakupione u nas towary podlegają wymianie. Towar może zostać wymieniony na taki sam. W takiej sytuacji prosimy o kontakt e-mail redakcja@karoseria.eu. Warunkiem wymiany jest odesłanie na adres Sprzedawcy nieużywanego towaru.
 Koszty związane z wymianą zakupionego towaru ponosi Klient.

8.3 Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego:

Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@karoseria.eu lub też pisemnie na adres: RG Media, ul. Hodowlana 45, 86-005 Białe Błota.
Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

———

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1 Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni zgodnie z §. 5 ust. 7. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: RG Media, ul. Hodowlana 45, 86-005 Białe Błota.

9.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

9.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

9.4 Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.

9.5 Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi elektronicznej od dnia jej zawarcia.

9.6 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5;
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • dostarczania prasy;
 • usług w zakresie gier hazardowych.

9.7 W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9.8 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

9.9 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.10 Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.11 Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.12 Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

———

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Bogusław Raatz prowadzący działalność gospodarczą RG Media, ul. Hodowlana 45, 86-005 Białe Błota, NIP 9531637315, Regon 093133125, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres poczty elektronicznej redakcja@karoseria.eu zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą sklepu internetowego, a w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawcą.

10.2 Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

10.3 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Dokonując rejestracji w sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych jedynie do potrzeb realizacji składanych na www.karoseria.eu zamówień, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

10.5 Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

 • nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług elektronicznych poprzez sklep internetowy lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży towarów oraz ich dostarczenia do Klienta.
 • udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa powyżej w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.

10.6 . W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

 • Poczta Polska S.A. ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa,
 • General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komorniki.

10.7 Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

10.8 Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług elektronicznych w ramach sklepu internetowego lub zawarcia umowy sprzedaży produktów.

10.9 Podstawa przetwarzania danych:

10.9.1 Korzystanie ze sklepu internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie usług elektronicznych poprzez sklep internetowy lub umów sprzedaży produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.

10.9.2 Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 10.9.2 Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych poprzez Sklep Internetowy przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

10.10 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce Prywatności.

———

11. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI ORAZ ICH UAKTUALNIANIA

11.1 Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uaktualniania.

11.2 Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
 • czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

11.3 W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy przesłać stosowną informację pocztą elektroniczną na adres: redakcja@karoseria.eu albo pisemnie na adres Administratora.

———

Załącznik nr 1 do regulaminu sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Przykładowy wzór formularza , o którym mowa w pkt.9.2 regulaminu sprzedaży – formularz odstąpienia od umowy.